exact https://www.watchesomega.to/ is able to meet the requirements among engineering,sports as well as business. https://de.wellreplicas.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. welcome to the world of rolex podrbka. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. 100% guarentee the best top quality https://www.salvatoreferragamoreplica.ru. who sells the best https://www.ditareplica.ru/ hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.

Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Záloha – specky


Cílem specializovaných seminářů v angličtině a dalších jazycích je především prohloubení jazykových znalostí pro tzv. „měkké“ manažerské dovednosti a rozvoj praktické komunikace.

Každý jazykový seminář můžeme upravit dle vašich přání a specifických potřeb.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

FORMA SEMINÁŘŮ

Specializované semináře nabízíme jako samostatný produkt nebo jako součást dlouhodobé firemní výuky cizích jazyků. Obvykle se jedná o dvou až pětidenní intenzivní školení, které lze připravit i jako teambuildingovou akci mimo firmu. Semináře probíhají formou workshopu v malé skupině s maximálním aktivním zapojením všech účastníků.

Výklad lektora je doplněn multimediálními učebními pomůckami a prostředky. Účastníci mají možnost simulovat reálné situace, společně diskutují, rozebírají a řeší problémy s využitím videoprojekce. Specializované jazykové semináře vedou vesměs rodilí mluvčí s dlouholetými zkušenostmi s firemní výukou a oborem, který přednášejí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

POŘÁDANÉ SEMINÁŘE

 • [highslide](Obchodní korespondence a komunikace;Obchodní korespondence a komunikace;600;200)
  Cílem kurzu je ovládnutí písemné a ústní komunikace v profesních záležitostech. Prostřednictvím praktických cvičení si studenti osvojí formální náležitosti telefonování, obchodního dopisu a přípravy reportů.Zvláštní pozornost je věnována e-mailové komunikaci a jejímu méně formálnímu stylu využívajícímu množství zkratek. Student by měl být po absolvování kurzu schopen formulovat e-mail/obchodní dopis, napsat žádost, stížnost či objednávku i vyřídit běžný telefonát .[/highslide]
 • [highslide]( Telefonická komunikace; Telefonická komunikace;600;200)
  Cílem tohoto kurzu je vybavit účastníky takovou slovní zásobou, doplněnou o poslechovou zkušenost, která je zbaví nejistoty a ostychu při telefonické komunikaci. Absolvent kurzu by měl být schopen vyřídit běžný telefonát, správně začít a ukončit hovor a řešit rutinní pracovní záležitosti jako vyřizování vzkazů, sjednání schůzky, vyřízení objednávky či stížnosti.[/highslide]
 • [highslide]( E-mailová komunikace; E-mailová komunikace;600;200)
  Kurz vás vybaví potřebnou slovní zásobou pro e-mailovou komunikaci. Po jeho absolvování budete schopni vytvořit jasné e-mailové sdělení jazykem přiměřené ne/formálnosti a stylem charakteristickým pro e-mail.[/highslide]
 • [highslide](Prezentační dovednosti;Prezentační dovednosti;600;200)
  Kurz si klade za cíl osvojit si na potřebné reprezentativní úrovni schopnost prezentace v anglickém jazyce, tj. přesného vyjadřování, používání přiměřeného jazyka i umění reagovat na dotazy a připomínky publika. Obsah kurzu zahrnuje seznámení se s terminologií a metodologií prezentace od jejího plánování přes přípravu až po její realizaci a hodnocení. Součástí výuky je přednesení vlastní prezentace jednotlivých účastníků kurzu a jejich následná analýza a hodnocení.[/highslide]
 • [highslide](Vyjednávání; Vyjednávání;600;200)
  Kurz je zaměřen na praktické osvojení si techniky vyjednávání v anglickém jazyce. Součástí kurzu je jazyková průprava potřebná pro všechny etapy negociace od přípravy přes organizaci, vedení a průběh, rozhodování a zakončení vyjednávání. Opomenuty nezůstanou ani techniky aktivního naslouchání či metody zvládání konfliktních situací. Nedílnou součástí kurzu je trénink situací, se kterými se student může setkat v praxi. [/highslide]
 • [highslide](Vedení porady, účast na poradě; Vedení porady, účast na poradě;600;200)
  Absolvování kurzu vybaví studenty slovní zásobou a praktickými zkušenostmi aplikovatelnými nejen při vedení porady, ale při jednáních obecně. Během převážně praktického tréninku se studenti naučí, jak vést poradu, zvládat dominantní řečníky, jak někoho přerušit či s ním vyjádřit nesouhlas, jak dosáhnout konsensu a činit důležitá rozhodnutí i jak samotnou poradu zahájit, ukončit a shrnout její výsledky. [/highslide]
 • [highslide]( Příprava na projekt / pracovní cestu; Příprava na projekt / pracovní cestu;600;200)
  Máte-li splnit pracovní úkol a ještě se k tomu vydat na pracovní cestu, tento kurz Vás zaručeně připraví. Obsah kurzu se zaměřuje jak na přípravu pracovní cesty, tak na vybavení potřebnou slovní zásobou pro společenskou konverzaci i samotná obchodní jednání. Využití materiálů na míru i vlastních podkladů účastníků zaručí maximální efektivnost Vaší přípravy. [/highslide]
 • [highslide]( Společenská angličtina/jiný jazyk; Společenská angličtina/jiný jazyk;600;200)
  Potřebujete být schopni plynně a bez stresu konverzovat v různých společenských situacích? Tento kurz Vás připraví na pracovní rozhovor stejně dobře jako neformální rozmluvu s Vašimi obchodními partnery. Nedílnou součástí kurzu je seznámení s multikulturními rozdíly a upozornění na případná společenská faux-pas.[/highslide]
 • [highslide](Angličtina/jiný jazyk pro administrativní pracovníky; Angličtina/jiný jazyk pro administrativní pracovníky;600;200)
  Kurz je určen mírně a středně pokročilým sekretářkám/asistentkám, které potřebují své pracovní povinnosti vykonávat v angličtině. V průběhu kurzu si mimo jiné osvojí dovednost telefonování v AJ, vyřizování korespondence a komunikace se zahraničním návštěvami. Dané dovednosti jsou rozvíjeny interaktivní metodou zahrnující hraní rolí, trénink poslechu s porozuměním, nácvik telefonování, formálních i neformálních rozhovorů a další. [/highslide]
 • [highslide]( Bankovní a finanční terminologie; Bankovní a finanční terminologie;600;200)
  Středně a více pokročilí pracovníci zejména finančních útvarů si aktivně rozvíjejí odbornou terminologii prostřednictvím diskusí a prací s autentickými texty. Mezi probíraná témata patří např. účetní principy, pracovní právo, finanční výkaznictví, cenové strategie, akcie, daně, korporátní bankovnictví, investice či světová ekonomika.[/highslide]
 • [highslide]( Právní terminologie; Právní terminologie;600;200)
  Kurz je určen českým právníkům, kteří potřebují porozumět písemným textům a připravovat právnické dokumenty v anglickém jazyce, komunikovat s anglicky mluvícími klienty a rovněž těm, kteří mají zájem složit mezinárodní zkoušku ILEC. Jádro kurzu tvoří oblast obchodního a podnikového práva a s tím související terminologie.ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška z právnické angličtiny. Tuto zkoušku respektují i přední právní asociace (např. ECLA, ECLA). Odpovídá úrovni B2 a C1 ERR – na úrovni C1 slouží i jako doklad jazykové způsobilosti pro práci či studium práv na mezinárodních univerzitách v zahraničí. [/highslide]
 • [highslide]( Terminologie řízení lidských zdrojů; Terminologie řízení lidských zdrojů;600;200)
  Pro personalisty byl vytvořen kurz pokrývající terminologii oblasti náboru a výběru pracovníků, vedení přijímacích pohovorů, odměňování a benefitů, vzdělávání, rozmisťování pracovníků, ale i pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti při práci či problematiky pracovních smluv. Pomocí diskusí, analýz a hraní rolí si mají účastníci kurzů možnost probíranou terminologii bezprostředně zažít a osvojit.[/highslide]
 • [highslide]( Účetní terminologie; Účetní terminologie;600;200)
  EuroEnglish a její specifika si potřebují osvojit pracovníci firem a institucí působících na mezinárodní/evropské úrovni. Tento intenzivní kurz se skládá ze dvou částí. První je zaměřena na všeobecnou terminologii tykající se EU, včetně její činnosti, institucí a struktury, druhá část je pak přizpůsobena terminologii oboru účastníků kurzu. Jeho cílem je pomoci účastníkům na cestě ke stylovému vyjadřování a vysoké úrovni kultury jazyka o tématech EU a svého oboru. [/highslide]
 • [highslide]( Seminář českého jazyka; Seminář českého jazyka;600;200)
  Cílem kurzu je vybavit účastníky potřebnou úrovní znalosti českého jazyka, a to od úplných základů pro začátečníky po konverzační hodiny pro pokročilé studenty. Výukové programy i metody práce jsou připravovány na míru účastníkům kurzu, což spolu s pečlivě volenými materiály zaručuje vysokou efektivitu studia. Specializujeme se na individuální výuku a výuku v malých skupinkách. [/highslide]
 • [highslide]( Příprava na mezinárodní zkoušky; Příprava na mezinárodní zkoušky;600;200)
  Přípravné kurzy ke zkouškám mají individuální charakter a jsou zaměřeny zejména na upevnění stávajících jazykových dovedností, trénink strategie a techniky zvládnutí zkoušky, soustředění se na problematické části gramatiky a cvičné testy – studenti opakovaně „skládají zkoušku nanečisto“ . Úspěšnost námi připravovaných studentů je u těchto zkoušek dlouhodobě okolo 90%. Zájemce o zkoušku může použít Alka e-Progress test na měření efektivity a pokroku ve studiu a dozvědět se, zda již dosahuje požadovaného stupně pokročilosti nutného ke složení vybrané zkoušky. [/highslide]

Typy zkoušek

 1. angličtina – KET, PET, FCE, CPE, CAE , TOEFL, BEC I, BEC II, BEC III, NOVĚ ILEC aj.
 2. němčina – START DEUTSCH, ZD, ZDfB, ZMP, ZOP aj.
 3. francouzština – DELF, DALF

…………………………………………………………………………………………………………………………………….