exact https://www.watchesomega.to/ is able to meet the requirements among engineering,sports as well as business. https://de.wellreplicas.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. welcome to the world of rolex podrbka. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. 100% guarentee the best top quality https://www.salvatoreferragamoreplica.ru. who sells the best https://www.ditareplica.ru/ hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.

Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Úrovně/typy zkoušek


Úrovně dle Evropského referenčního rámce

Evropský referenční rámec (ERR) je dokument vypracovaný Radou Evropy a zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalosti jazyka pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky.

A1

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – Pitman ESOL/SESOL Preliminary
 • francouzština – DELF 1 & 2, Diplome d´étude en langue francaise
 • němčina – Start Deutsch 1, Fit in Deutsch 1 (pro mladistvé)

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základním informace o něm/ní a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadující jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – KET, Key English Test; UCLES Pitman ESOL/ SESOL Access
 • francouzština – DELF 3 & 4, Diplome d´étude en langue francaise
 • němčina – Start Deutsch 2, Fit in Deutsch 2 (pro mladistvé)
 • ruština – TBU,Russkij jazyk Bazovyj certifikacionyj uroveň

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – PET, Preliminary English test; UCLES Pitman ESOL/SESOL Achiever
 • francouzština – DELF 5, Diplome d´étude en langue francaise
 • němčina – ZD Zertifikat Deutsch
 • španělština – DELE (Diploma Espaňol como Lengua Extranjera) INICIAL
 • ruština – TRKI 1,Russkij jazyk Pervyj certifikacionyj uroveň

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoli účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – FCE, First Ceritficate in English; UCLES Pitman ESOL/SESOL Communicator
 • francouzština – DELF 6, Diplome d´étude en langue francaise
 • němčina – ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf
 • španělština – DELE (Diploma Espaňol como Lengua Extranjera) INTERMEDIO
 • ruština – TRKI 2,Russkij jazyk Vtoroj certifikacionyj uroveň

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – CAE, Certificate in Advanced English; UCLES Pitman ESOL/ SESOL Expert
 • francouzština – DALF 1, Diplome approfondi de langue francaise
 • němčina – ZMP Zentrale Mittel- stufenprüfung
 • španělština – DELE (Diploma Espaňol como Lengua Extranjera) SUPERIOR
 • ruština – TRKI 3, Russkij jazyk Tretij certifikacionyj uroveň

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne a přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY NA TÉTO ÚROVNI

 • angličtina – CPE, Certificate of Proficiency in English; UCLES Pitman ESOL/SESOL Mastery
 • francouzština – DALF 2, Diplome approfondi de langue francaise
 • němčina – ZOP Zentrale Ober- stufenprüfung
 • španělština – DELE (Diploma Espaňol como Lengua Extranjera) SUPERIOR
 • ruština – TRKI 4,Russkij jazyk Četvertyj certifikacionyj uroveň

…………………………………………………………………………………………………………………..

Další informace

Evropský referenční rámec http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

Další stránky
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp#P36_6158
http://www.britishcouncil.org/india-exams-ielts-language-level.pdf

Anglické zkoušky
http://www.britishcouncil.org/czechrepublic-exams-types.htm

Německé zkoušky
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/csindex.htm

Francouzské zkoušky
http://www.ifp.cz/DELF-a-DALF
http://www.ifp.cz/TCF
http://www.ifp.cz/TEF
http://www.ifp.cz/-Diplomy-profesne-zamerene-